Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische Kennisgevingen

Het etablissement

Bedrijfsnaam: HOTEL BONI

Hoofdkantoor: 48 B AV GARIBALDI 87000 LIMOGES

RCS: Limoges A 410 628 010

Bedrijfsvorm: Persoonlijk bedrijf

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van € 500K
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
>RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/min

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers ...) voor documentaires uitsluitend voor doeleinden en uitsluitend ter informatie. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De site biedt hypertekstlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links impliceert geen goedkeuring van de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De Uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom het volgende niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een eventueel geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kunnen verantwoordelijk worden gehouden.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden van reacties, diverse informatie of aankondigingen van de Uitgever naar de door Gebruikers opgegeven e-mailadressen. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verplicht de Uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft recht op toegang tot, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door op de hypertextlinks voor afmelden te klikken die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer licht tekstformaat, gewoonlijk "Cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site hebben de vrijheid om bezwaar te maken tegen de opname van “cookies”. Hiervoor kunnen zij de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De Uitgever vestigt de aandacht van Gebruikers er echter op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de Site verstoord of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

De veiligheid van uitwisselingen
De Uitgever verbindt zich ertoe om alle wettelijke en technische maatregelen nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig gaat de Uitgever een middelenverbintenis aan om misbruik van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Gebruikers van de Site zijn zich echter bewust van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de Uitgever zijn Gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de Site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten
De Uitgever beschikt over rechten met betrekking tot bepaalde beschermde gegevens door de Intellectuele Eigendomswet. Dit is met name het geval voor zijn merk(en), zijn grafische charter en zijn database. Bijgevolg is het offline of online exploiteren, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever verboden.

Beschikbaarheid van de diensten
De Uitgever beschikt over een middelenverplichting op het gebied van de toegankelijkheid van de diensten en zorgt voor de nodige structuren om de Site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De Uitgever kan echter de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voor de Gebruiker of enige derde zou kunnen voortvloeien. De Uitgever kan op elk moment zijn Diensten geheel of gedeeltelijk verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, vooral om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De Uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan elke Gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een gebruiker.

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op elk moment te wijzigen.

Het Hotel Contact - Hôtel Des Deux Moulins rapporteert aan de dienst Toerisme en Reisbemiddeling (MTV). Als u contact heeft opgenomen met ons team of de kwaliteitsafdeling van Contact Hôtels (http://satisfaction.contact-hotel.com) en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen zestig (60) dagen, kunt u contact opnemen met de MTV-bemiddelaar wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures zijn beschikbaar op de website: http://www.mtv.travel